हामी सबै नेपालीको चाहना "शान्त सुध्रिढ र समुन्नत" नेपाल-Peaceful prosperous and developed Nepal.