Salary of Government Employees of Nepal

निजामती कर्मचारीको तलवमान २०६८ साउन (नेपाल सरकारको परिपत्र)
           

२०५७.४.१ भन्दा अघि नियूक्ति पाएका प्राविधिक वा सो सरह तलबभत्ता खैपी आयेकहरुका लागी विशेष ब्यवस्था

क्र.सं

दर्जा

तलवमान

   


 
   


 
           
    तलब  ग्रेड  ग्रेड जम्मा ग्रेड  सुरुको   अन्तिम 
    स्केल रू संख्या दर्  रू संख्या तलबमा थप तलब रू
  कार्यालय सहयोगी              
प्रथम स्तर १०००० ८० १०३२०      
द्वीतीय स्तर १०६१० ८८ १०९६२      
तृतीय स्तर ११२९० १०० ११६९०      
चतुर्थ स्तर १२२३० ११० १२६७०      
पाचौ स्तर १३६४० १२० १४४८०      
                 
  राजपत्र अनंकित              
रा प्र अन चतुर्थ १०६१० १५ ९० १९९६० १८० १२५४०
रा प्र अन तृतीय ११२९० १५ १०० १२७९० २०० १२९९०
रा प्र अन द्वीतीय १३६५० १५ ११० १५३०० २३० १५५२०
रा प्र अन द्वीतीय अ मा १४१५० १२ ११५ १५५३०      
१० रा प्र अन प्रथम अ मा १४४८० १७ १२० १५५२० २४० १६७६०
११ रा प्र अन प्रथम अ मा १५८२० १० १३० १७१२० २६० १७३८०
                 
  राजपत्रांकित              
१२ रा प तृतीय १८७९० १५ १६० २११९० ३२० २१५१०
१३ रा प द्वीतीय २१०८० १२ १९५ २३४२० ३९० २३८१०
१४ रा प प्रथम २४७४० ११ २३० २७२७०      
१५ अ. सचिब (पेन्सन प्रयोजन) २६४२०     २६४२०      
१६ रा प विशिष्ठ ३१६८०     ३१६८०      
१७ मुख्य सचिव ३३६४०     ३३६४०      
                 
  हेवी सवारी चालक              
१८ प्रथम स्तर १२२३० ११० १२६७०      
१९ द्वीतीय स्तर १३८५० १२० १४३३०      
२० तृतीय स्तर १५७७० १३० १६२९०      
२१ चतुर्थ स्तर १६७४० १४० १७३००      
२२ पाचौ स्तर १७५३० १५० १८५८०      
                 
  हल्का सवारी चालक              
२३ प्रथम स्तर ११२९० १०० ११६९०      
२४ द्वीतीय स्तर १२२३० ११० १२६७०      
२५ तृतीय स्तर १३८५० १२० १४३३०      
२६ चतुर्थ स्तर १५७७०   १६२९०      
२७ पाचौ स्तर १६७४०   १५५२०      
                 
  हुलाकी              
२८ प्रथम स्तर १०२१० ८० १०५३०      
२९ द्वीतीय स्तर १०७०० ९० ११०६०      
३० तृतीय स्तर ११४०० १०० ११८००      
३१ चतुर्थ स्तर १२३५० ११० १२७९०      
३२ पाचौ स्तर १३७६० १२० १४६००      
                 
  हल्कारा              
३३ प्रथम स्तर १०६१० ९० १०९७०      
३४ द्वीतीय स्तर ११२०० १०० ११६००      
३५ तृतीय स्तर ११९१० ११५ १२३७०      
३६ चतुर्थ स्तर १२६८० १२० १३१६०      
३७ पाचौ स्तर १४०९० १२५ १४९६५